OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE PRODUKTY A MENTORINGOVÝ PROGRAM S OPAKOVANÝMI PLATBAMI

Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická či právnická osoba.

Prodávajícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí společnost Effento SE, Revoluční 8, 110 00 Praha 1. Zmíněná společnost je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webu effento.com

Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Opakovaná platba - 30 dní

V případě, že předmětem koupě je "Business mentoringový program Silná firma" v online variantě s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v programu.

Opakovaná platba - 90 dní

V případě, že předmětem koupě je "Business mentoringový program Silná firma" v online variantě s pravidelným devadesátidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 6,000 Kč za 90 dní nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v programu.

Opakovaná roční platba

V případě, že předmětem koupě je "Business mentoringový program Silná firma" v online variantě s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 24,000 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v programu.

15 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je "Business mentoringový program Silná firma" v online variantě v 15 denní trial verzi, pokud uživatel své členství během 15 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 3000 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v programu.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v programu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v programu a zrušení automatické platby

Členství v Business mentoringovém programu Silná firma může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@effento.com. Ukončením členství v programu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v programu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v programu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Platby za osobně poskytované varianty programu

V případě, že předmětem koupě je "Business mentoringový program Silná firma" ve skupinové nebo individuální variantě, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické vystavování faktur a platební bránu Gopay, ale bez automatických plateb kartou. Kupující je povinen hradit tyto faktury řádně a včas.

Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@effento.com s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@effento.com. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

Doručení produktu / Zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@effento.com.

Individuální program

Individuální varianta Business mentoringového programu Silná firma se řídí navíc těmito podmínkami:

Prodávající je povinen nabídnout nejméně měsíc předem termíny individuálních konzultací a kupující je povinen si z nich vybrat. Termíny se konají v místě určeném prodávajícím, a to v centru Prahy.

Pokud se kupující nezúčastní dohodnutého termínu, je povinen hradit stejně jako kdyby se řádně zúčastnil. Prodávající je oprávněn odmítnout konzultace, pokud je kupující v prodlení, a ukončit účast kupujícího v programu. 

Skupinový program

Skupinová varianta Business mentoringového programu Silná firma se řídí navíc těmito podmínkami:

Prodávající je povinen zveřejnit nabídnout nejméně měsíc předem termíny skupinových konzultací (pracovních seminářů) a kupující je povinen se jich zúčastnit. Termíny se konají v místě určeném prodávajícím, a to v centru Prahy. 

Pokud se kupující nezúčastní vypsaného termínu, je povinen hradit stejně jako kdyby se řádně zúčastnil. Prodávající je oprávněn odmítnout konzultace, pokud je kupující v prodlení, a ukončit účast kupujícího v programu. 

Garance 100 % spokojenosti

Pokud je na službu skupinové nebo individuální varianty programu Silná firma poskytnuta záruka 100 % spokojenosti, pak je kupující oprávněn tuto garanci využít do tří dnů od ukončení první konzultace nebo pracovního sezení. V takovém případě zašle kupující e-mail, ve kterém uvede, že využívá záruku 100 % spokojenosti, na adresu podpora@effento.com.  K vystavené faktuře bude vystaven dobropis a částka bude v plné výši vrácena kupujícímu. Pokud kupující ještě částku neuhradil, bude stornovaná objednávka a zálohová faktura.  

Zahájení a ukončení účasti v programu

Zahájení účasti v programu se děje některým z těchto způsobů: 

- platba kupujícího za účast v online variantě programu

- platba kupujícího za účast v individuální nebo skupinové variantě programu

- účast kupujícího na první skupinové nebo individuální konzultaci

Ukončení účasti v programu se děje některým z těchto způsobů:

- ukončení účasti oznámením kupujícího na podpora@effento.com

- ukončení ze strany Prodávajícího pro neplacení, pokud je Kupující v prodlení 

Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 28.2.2020