OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti  Effento SE se sídlem Revoluční 8, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 01434420 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.effento.com

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Effento SE (dále jen „prodávající“), a to za účelem podrobnějšího vymezení vzájemných práv a povinností prodávajícího a jeho zákazníků (dále také jen jako „kupující“) při nákupu digitálních produktů a osobně poskytovaných služeb (seminářů, kurzů) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.effento.com.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“, nebo jen „OZ").

Vymezení pojmů:

Prodávající - je společnost Effento SE, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nabídka služeb a produktů společnosti Effento SE je určena pro podnikatele.

Kupující – je podnikatel, který or prodávajícího nakupuje služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Digitální produkt - označuje takový produkt, který je distribuován pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení, atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě kupní ceny je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat:
a. aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany,
b. odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu.

Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle ust. § 1837 písm. h) Občanského zákoníku.

2. Zadání objednávky kupujícím a její potvrzení prodávajícím

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (prostřednictvím internetového obchodu) dochází v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno přijetí (akceptace) objednávky prodávajícím, tj. v okamžiku doručení potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího v prostředí internetového obchodu. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Neprodleně po zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu formou automatické e-mailové zprávy potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy), obsahující mj. i informaci o způsobu doručení služby.

Na základě odeslání této akceptace prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

Následná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat formou e-mailové komunikace, popřípadě může být kupující kontaktován telefonicky zákaznickým servisem prodávajícího.

3. Provozní doba internetového obchodu

Příjem objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti (zejména technické povahy), o nichž se však prodávající pokusí vždy vhodným způsobem informovat, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.

Aktuální telefonní kontakty na prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby uvedené operátorem kupujícího.

4. Ceny

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou ceny smluvní. Na webových stránkách internetového obchodu www.effento.com jsou v daném okamžiku uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, přičemž je specifikováno, zda jsou včetně DPH či bez DPH.

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky, jak jsou uvedeny v sekci Možnosti platby:
a. platba pomocí platební brány Gopay

Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu v okamžiku úhrady služby a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího.

6. Dodací podmínky

Veškeré digitální produkty budou doručeny e-mailem. Veškeré služby poskytované osobně budou doručeny způsobem, v čase a místě uvedené ve specifikaci služby (seminář, kurz).

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy v případech, kdy je odstoupení výslovně ujednání. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího v listinné podobě či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@effento.com.

Nemůže však odstoupit od smlouvy
a. na dodání digitálního produktu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (viz vymezení pojmu Digitální produkt výše).

Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Dodání výše uvedeného plnění má obdobný efekt jako porušení (rozbalení) originálního obalu programu.

Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci se postupuje analogicky jako u reklamace fyzického zboží;

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

9. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující uvede své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis závady a svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího přijetí o reklamaci rozhodnout.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající uchovává data kupujícího v souladu s GDPR a využívá je způsobem, ke kterému dal kupující souhlas nebo pro který má prodávající oprávněný zájem.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.12.2019 a jsou k dispozici elektronicky na www.effento.com.

V Praze dne 8.12.2019